top of page
  • תמונת הסופר/תmiriyehoda

מהות ותכלית תוכנית איחוד וחלוקה

תוכנית איחוד וחלוקה הינה הכלי התכנוני החשוב ביותר ברה- ארגון של אזורים גדולים ובתכנונם מחדש לצרכי החיים המשתנים. תכנית איחוד וחלוקה מורה על איחודם של כל המגרשים המשתתפים בתוכנית ועל חלוקתם מחדש למשתתפים בתוכנית לאחר שהופרשו שטחים לצורכי ציבור. המקרה השכיח של שימוש בתוכנית וחלוקה הינו המקרה של תכנון מחדש של אזור שכן הכלי התכנוני של איחוד וחלוקה מאפשר הפרשה לשימושים ציבוריים (כבישים, שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור וכד') באופן שוויוני.

התכלית העיקרית של קביעת תוכנית איחוד וחלוקה הינה שמירה על עקרון השוויון באופן שכל המשתתפים בתוכנית ייהנו באופן שווה מעליית ערכם של המגרשים הכלולים בתוכנית.התכלית של עקרון השוויון וצדק חלוקתי בין כל בעלי המגרשים תואר היטב בלשונו הציורית של השופט חשין בעניין דנ"א 3768/98 קרית בית הכרם בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה,ירושלים:

"על דרך הכלל, אותה תכנית תכנון עצמה תהא בה-בעת גם תכנית משביחה גם תכנית פוגעת. מי שנתמזל מזלו, מקרקעין שהוא בעליהם יימצאו בתחום המשביח, ומי שאתרע מזלו, מקרקעין שהוא בעליהם יימצאו בתחום הפוגע. החלקים המשביחים והחלקים הפוגעים שבתכנית תכנון פלונית חלקים סימביוטיים הם אלה-לאלה. כך, למשל, תכנית תכנון יכולה שתתיר בנייה בשיעור אחוזים מסוים על מקרקעין אך-ורק אם מקרקעין אחרים שבתחומה יופקעו מבעליהם לבניית כבישים ומדרכות ולהקמתו של גן ציבורי. השבחתם של מקרקעין מסוימים באה אפוא על חשבונם של מקרקעין אחרים; בעליהם של מקרקעין שהושבחו כמו עושים הם עושר על חשבונם של בעלי מקרקעין שנפגעו. מכאן אף ההסדר של איחוד וחלוקה מחדש (סעיפים 120 עד 128 לחוק התכנון והבניה), הסדר שאחד מייעודיו העיקריים הוא חלוקה צודקת של הנזק ושל ההשבחה בין כל בעלי המקרקעין בתחומה של התכנית.... אכן, כשם שהאור והצל ילכו יחדיו, כן הם חלקיה המשביחים והפוגעים של תכנית תכנון, שקשורים הם בעבותות בל-יינתקו אלה-אל-אלה: שהחלקים הפוגעים כמו-נועדו לאפשר את תכנונם של החלקים המשביחים שבתכנית, והחלקים המשביחים אין להם חיים בלא שהחלקים הפוגעים יקריבו עצמם בעבורם. החלקים המשביחים והחלקים הפוגעים היו כבורג וכאוֹם תואמים, שהאום סוגר על הבורג והשניים מחזיקים זה-את-זה ואת המסגרת כולה."

מהאמור, עולה כי מנגנון האיחוד והחלוקה נועד לשמש שתי תכליות מרכזיות: ראשית, בא מנגנון זה לשרת צרכים תכנוניים במצבים בהם נדרש לבצע חלוקה יעילה יותר של החלקות בתוך מרחב מסוים על מנת להתאים את החלוקה לצרכים התכנוניים. תכלית שניה של מנגנון זה היא חלוקה צודקת של הנזק וההשבחה בין בעלי מקרקעין בתחומיה של תכנית (ראו בג"ץ בית הכרם).

כשנקבעים ייעודים שונים במסגרת התוכנית השונים מייעודו המקורי של המתחם, יש לוודא כי חלוקת הייעודים החדשים נעשית באופן שוויני ולטובת כך נעזרים במקדמי שווי לשם איזון בעין ובין בקבלת זכויות חליפיות את בעלי המקרקעין.


קיבלתם הקצאה בטבלת הקצאה ואיזון ולא הצלחתם להבין מה קורה שם, דברו איתנו וננסה לעזור.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page