top of page
 • תמונת הסופר/תmiriyehoda

היטל השבחה - מהו? למי? מתי? כמה? אולי פטור? ערעור ?מהו היטל השבחה?

היטל השבחה כשמו כן הוא, היטל שמתרחש כאשר קיימת השבחה של הנכס. זה מה נחשב השבחה? עפ״י התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, השבחה היא ״עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג״


למי משולם היטל ההשבחה?

היטל ההשבחה משולם לועדה המקומית לתכנון ובנייה שבה ממוקם הנכס שבו היתה השבחה.


מתי תשולם ההשבחה ?

ההשבחה משולמת בעת מימוש הזכויות. בהתאם לחוק מימוש זכויות מתרחש במקרים הבאים:

 1. קבלת היתר לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתת אותו אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

 2. העברתם או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו או העברה על פי פסק דין שנקבעה בו.

מקרים בהם לא יראו בהם כמימוש זכויות: (1)מכירת זכויות על ידי קשיש כמשמעותה בסעיף 49לג1(ו1) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יראו אותה כמימוש זכויות לעניין השבחה. נמכרו זכויות כאמור, יראו לעניין ההשבחה את מי שנמכרו לו אותן הזכויות כאילו רכש את הזכויות האמורות במועד שבו רכש אותן הקשיש (2)בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת - העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור לעיל או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים.


מהו גובה התשלום?

התשלום הינו כמחצית ממהשבחה להוציא תוכניות פינוי בינוי בחלק מהמקרים.

כיצד נקבע סך התשלום?

הועדה המקומית ממנה שמאי מקרקעין מטעמה לעריכת גובה ההיטל. השמאי קובע את השווי לפני ההשבחה ואת השווי לאחר ההשבחה למועד הקובע. להשבחה מוסיפים את מדד המחירים לצרכן או את מדד תשומות הבנייה, הנמוך מבינהם החל מהמועד הקובע ליום התשלום.

הועדה המקומית יכולה לפטור אדם מתשלום היטל ההשבחה בגין מצבו החומרי.


פטור מהיטל השבחה?

 1. השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה בתוקף.

 2. השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה.

 3. השבחה במקרקעין למגורים הנכללים באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965.

 4. בעל הנכס זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה דירת מגורים, או להרחבתה, והשטח הכולל של אותה דירה תואם את הוראות תכנית הסיוע לה הוא זכאי. עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת.

 5. השבחה במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר שנים לפחות, והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו וההשבחה נובעת מתכנית שאושרה, והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת תש"י (1 בינואר 1950).

 6. השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש.

 7. השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 או השבחה במקרקעין בשל בניית חדר עם שיפורי מיגון בשטח כאמור.

 8. תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), ואולם על החלק מההשבחה שמקורו בתוספת שטחי בנייה בשיעור שטחה של קומה טיפוסית מורחבת או חלקה, מעבר ל-2.5 קומות טיפוסיות מורחבות, יחול היטל השבחה ששיעורו רבע ההשבחה.

 9. השבחה במקרקעין בשל הקמת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגית שמש לאנרגיה חשמלית

ערעור על גובה ההיטל- אפשרי !

הערר אינו על החיוב אלא על גובה החיוב: ניתן לפנות בתוך 45 ימים מקבלת החיוב ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב, בתוך 15 ימים ממועד הבקשה יושב הראש יקבע את זהותו של השמאי המכריע שיכריע בעניין גובה השומה. על החלטת השמאי המכריע ניתן לערער בתוך 45 ימים מיום הוצאת ההחלטה.

הערר הינו על עצם החיוב בהיטל השבחה: ניתן לפנות בתוך 45 ימים מקבלת החיוב לועדת ערר לפיצוים והיטל השבחה.


לצד העירורים, קיימם מצבים בהם שמאי הועדה ביצע טעיות אריתמטיות או טעויות בשטחי הנכס, במקרים אלו ניתן לפנות לשמאי הועדה בבקשה לתקן את הטעיות מבלי להגיש ערר לשמאי מכריע או לועדת הערר.


אושרה תוכנית חדשה במקום מגוריכם? הגשתם בקשה לתוספת בנייה? קיבלתם חיוב בהיטל השבחה? מעוניינים למכור את הנכס שברשותכם ולא יודעים אם תחוייבו בהיטל השבחה? תדברו איתנו, אנחנו כאן בשבילכם, צרו קשר עוד היום.11 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page